Check Your repair status

Allmänna försäljningsvillkor


1. Tillämpningsområde

1.1

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) gäller för samtliga tjänster (”Tjänsterna”) som tillhandahålls av LetMeRepair Nordic AB, org. nr 556739-8093 (”LetMeRepair”) och som utförs på Kundens (definierad i punkt 1.3) enhet (”Enheten”). Alla referenser till ”vi”, ”vår” eller ”oss” är till LetMeRepair.

1.2

Om vi har ingått ett annat avtal med Kunden och det förekommer motstridiga bestämmelser mellan dessa Allmänna Villkor och sådant avtal ska dessa Allmänna Villkor äga företräde framför avtalet. Alla avvikelser från dessa Allmänna Villkor ska vara skriftligt godkända av LetMeRepair för att vara giltiga.

1.3

LetMeRepairs Allmänna Villkor gäller för såväl konsumenter som näringsidkare (”Kunden”) om inget annat framgår av dessa Allmänna Villkor. Konsument är varje fysisk person som agerar för privat ändamål. Näringsidkare avser en fysisk eller juridisk person eller rättskapabelt enkelt bolag.

1.4

Dessa Allmänna Villkor gäller såväl för de avtal som ingåtts med Kunden i våra fysiska butiker som för våra distansförsäljningsavtal, om inget annat framgår av dessa Allmänna Villkor.

2. Avtalets ingående

2.1

Genom att beställa en tjänst eller vara hos LetMeRepair accepterar Kunden dessa Allmänna Villkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig Kunden att följa villkoren i sin helhet.

2.2

LetMeRepair skickar Kunden ett kostnadsförslag baserat på Kundens beställning. Vårt kostnadsförslag inkluderar allt material som krävs för reparationen och gäller i fyra veckor från det datum då kostnadsförslaget skickades till Kunden. Om Kunden inte accepterar kostnadsförslaget inom denna tidsperiod förbehåller sig LetMeRepair rätten att skicka nytt kostnadsförslag till Kunden. LetMeRepair kan i sådant fall inte garantera att priset för Kundens beställning är detsamma om i det ursprungliga kostnadsförslaget.

2.3

Bindande avtal uppstår när Kunden mottagit vår orderbekräftelse. För undvikande av missförstånd är vårt kostnadsförslag inte detsamma som vår orderbekräftelse.

3. Pris och betalningsvillkor

3.1

Kunden ska betala för Tjänsten enligt godkänt kostnadsförslag, om inget annat särskilt har avtalats mellan LetMeRepair och Kunden. Betalning ska vara LetMeRepair tillhanda senast 14 dagar från fakturadatum.

3.2

Vid försenad betalning har LetMeRepair rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

4. Rätt att hålla kvar varan

Utöver LetMeRepairs rätt att debitera kostnader vid Kundens dröjsmål med betalning enligt punkt 3.2, har LetMeRepair rätt att hålla kvar Kundens Enhet till dess full betalning erläggs. LetMeRepair har i sådant fall rätt att debitera Kunden dess kostnader som uppstår i samband med att LetMeRepair förvara Kundens Enhet.

5. Inlämnings- och leveransvillkor

5.1

Inlämning av de Enheter som ska repareras sker på Kundens risk och bekostnad.

5.2

Vi levererar Enheten i enlighet med Kundens beställning. Tillkommande leveranskostnader anges särskilt i kostnadsförslaget och anges separat på fakturan. Vid reparationsavtal övergår risken för leveransen på Kundens risk, så snart vi har överlämnat Enheten till speditören, fraktföraren eller den som annars ska utföra leveransen av försändelsen. Detta gäller i den utsträckning som är tillåten enligt tvingande konsumenträttslagstiftning.

5.3

Vi returnerar inte defekta delar i Enheten om inte Kunden, vid avtalets ingående, särskilt har begärt att de defekta delarna ska returneras.

5.4

Alla angivna leveranstider är endast uppskattningar och avvikelser från angivet leveransdatum kan ske. Om vi upptäcker att leverans inte kan ske +/- 5 arbetsdagar från det uppskattade leveransdatumet meddelar vi Kunden detta utan dröjsmål. Vid leveransförseningar ska ny leveranstid avtalas.

5.5

Skulle det inte vara möjligt att returnera en Enhet till Kunden till den angivna leveransadressen kommer vi utan dröjsmål att kontakta Kunden t.ex. via telefonkontakt eller e-post för att få en ny giltig leveransadress. Om vi inte når Kunden eller Kunden inte medverkar till att Enheten kan levereras förbehåller vi oss att debitera Kunden för kostnaderna för förvaring samt för de nya leveranskostnaderna.

6. Ångerrätt (gäller endast konsumenter)

Om avtalet träffas på distans, t.ex. efter Kundens beställning via LetMeRepairs hemsida eller s k webbportal, har Kunden rätt att frånträda avtalet enligt gälande konsumenträttslagstiftning. Information om Kundens ångerrätt finns på sista sidan i dessa Allmänna villkor.

7. LetMeRepairs åtaganden

7.1

Vi åtar oss att:

  • utföra Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt,
  • ta tillvara Kundens intressen,
  • samråda med Kunden i den utsträckning det behövs och är möjligt, och
  • tillhandahålla det material som behövs och som har specificerats i orderbekräftelsen.

7.2

Utförandet av kostnadsfria Tjänster utförs i enlighet med respektive tillverkares lämnade garanti för den relevanta Enheten.

8. Kundens åtaganden

Kunden ansvarar själv för att säkerhetskopiera samtliga data och program (mjukvaror) på Enheten innan inlämning för reparation. Vi ansvarar inte för den förlust, återställning eller åverkan av data eller program eller för de därav följande driftstopp som uppstår eller krävs genom våra Tjänster.

9. Tilläggstjänster (denna punkt gäller endast konsumenter)

9.1

Om vi behöver utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga kostnadsförslaget, men som lämpligen bör utföras i samband med Tjänsten kommer vi att inhämta Kundens anvisningar.

9.2

I de fall vi inte når Kunden, trots upprepade försök, kommer vi att utföra ev. tilläggstjänst endast om arbetet inte medför någon större kostnad för Kunden med hänsyn till det totala priset, eller om det finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggstjänsten utförd.

9.3

För tilläggsarbeten har vi rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till arbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av det ursprungliga priset (högst 3000 kr)..

10. Fel

10.1

Om Tjänsten avviker från vad som avtalet eller vad som anges i punkt 7.1 är detta att anse som ett fel.

10.2

Vid fel åtar sig LetMeRepair att utan onödigt dröjsmål och utan kostnad för Kunden avhjälpa sådant fel. Detta gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller l.

10.3

Om avhjälpande inte kan ske har Kunden rätt till prisavdrag eller hävning. Kundens rätt till avhjälpande, prisavdrag eller hävning utgör Kundens exklusiva påföljd för fel i Tjänsten.

11. Ansvar och ansvarsbegränsning

11.1

LetMeRepair ansvarar för att Enheten inte skadas under den tid som Enheten är i LetMeRepairs besittning.

11.2

Om skada uppstår på Enheten under den tid som Enheten är i LetMeRepairs besittning har Kunden endast rätt till ersättning för direkt skada som har uppkommit på grund av LetMeRepairs vårdslöshet (inklusive direkta skador som orsakats av LetMeRepairs företrädare).

11.3

LetMeRepairs ansvar är under alla omständigheter begränsat till ett belopp som motsvarar vad Kunden har betalat eller skulle ha betalat för Tjänsten.

11.4

Denna ansvarsbegränsning gäller i förhållande till företag och konsumenter i den utsträckning ansvaret kan begränsas enligt tillämplig lag, t.ex. relevant konsumenträttslig lagstiftning. Begränsningen i LetMeRepairs ansvar gäller inte skador som uppstår i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet eller om skadan avser liv eller hälsa.

12. Skydd av personuppgifter

12.1

Kunden godkänner att personuppgifter får behandlas av LetMeRepair i den utsträckning som är nödvändig för att LetMeRepair ska kunna tillhandahålla och utveckla tjänsten, inkräva betalning, ge support, utföra egen analys och administration samt uppfylla bestämmelser i lag eller myndighetsföreskrift.

12.2

Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt godkännande av att personuppgifter behandlas enligt punkt (1) genom att kontakta LetMeRepairs kundservice.

12.3

Kunden har när som helst rätt till information, rapporter, radering eller spärrning av sina personuppgifter.

13. Utebliven avhämtning

Om Kunden inte efter utfört uppdrag mottar Enheten eller om Enheten inte kan avlämnas hos denne, kommer vi skriftligen uppmana Kunden att hämta Enheten hos oss inom tre månader, eller efter Kundens önskan återigen översända apparaten mot betalning. Om Kunden inte hämtar Enheten inom tre månader eller om inte heller det andra avlämningsförsöket lyckas, kan Enheten komma att säljas enligt lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Om Enhetens värde är mindre än 400 kronor förbehåller vi oss rätten att slänga Enheten.

14. Tvistlösning och tillämplig lag

14.1

Kunder som är missnöjda med våra Tjänster kan kontakta vår support .

14.2

Om vi inte lyckas hitta en gemensam lösning för Kundens klagomål ska tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor lösas i allmän domstol enligt svensk rätt.

14.3

Om Kunden är konsument har Kunden också möjlighet att anmäla sitt ärende på EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odrBilaga

Ångerrättsinformation

Ångerrätt

Om du är privatperson (konsument) och har ingått avtal om en tjänst eller köp av vara från LetMeRepair på distans, t.ex. via LetMeRepairs hemsida eller per telefon vida LetMeRepairs kundtjänst, så gäller följande.

Enligt lagen (2005:29) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så har du rätt att ångra ditt avtal i fjorton dagar från den dag avtal om en tjänst ingås.

Ångerrätten gäller dock inte för fall då avtalet avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor godkänner du att ångerrätten inte gäller för våra tjänster i den utsträckning vi har fullgjort tjänsten (dvs. slutfört reparationen) innan de fjorton dagarna har löpt ut.

Om du vill ångra ditt avtal eller köp så ska du anmäla det till LetMeRepairs kundtjänst. Du kan använda LetMeRepairs egen ångerblankett som finns på LetMeRepairs hemsida eller Konsumentverkets blankett som finns på Konsumentverkets hemsida. När LetMeRepair har tagit emot ditt meddelande om att du vill ångra dig kommer vi snarast att skicka ett meddelande med en bekräftelse.

För att ångerrätten ska träda i kraft räcker det med att du skickar meddelandet om utövandet innan ångerfristen löper ut.

Följder av upphävandet

Om du säger upp detta avtal, kommer vi omedelbart och senast inom fjorton dagar från det att upphävandet av avtalet inkommit till oss, återbetala samtliga betalningar som vi erhållit från dig, minus avdrag för leveranskostnader och skicka tillbaka din Enhet.

För denna återbetalning använder vi samma betalmedel som du ursprungligen använde vid din transaktion. Detta sker såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig: du kommer inte att tilldelas ersättning vid återbetalning. Vi kan förvägra återbetalning tills vi återfått varorna eller tills du har bevisat att du har återsänt varorna, beroende på vilken som är den tidigare tidpunkten.

Du ska återsända eller överlämna varorna omedelbart eller senast inom fjorton dagar från den dag du informerat oss om upphävandet av detta kontrakt. Till oss eller till . Fristen beviljas, om du skickar varorna inom tidsfristen av fjorton dagar. Du står för de omedelbara kostnaderna för retur av varorna. Du måste bekosta eventuella värdeförluster, om dessa värdeförluster inte i nödvändig omfattning kan härledas till varornas beskaffenhet, egenskaper eller funktioner.Mall för utövande av ångerrätten

(Om du vill ångra avtalet, fyll då i detta formulär och skicka det tillbaka till oss).

- Till ( LetMeRepair Nordic AB, Hållnäsgatan 15, 752 28 Uppsala, info@letmerepair.se- Härmed utövar jag/vi min/vår ångerrätt rörande det av mig/oss (*) slutna avtalet om köpet av följande varor (*)/ utförandet av följande tjänst- Beställt den (*) / erhållit den (*)- Konsumentens/konsumenternas namn- Konsumenten/konsumenternas adress- Konsumenten/konsumenternas underskrift (bara vid meddelande på papper)- Datum