Tarkista korjaustesi tila

INTEGRITETSPOLICY


1. Varför har vi en sekretesspolicy?

Det är viktigt för LetMeRepair Nordic att skydda din personliga integritet. Därför strävar vi efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt samt att efterleva gällande dataskyddsföreskrifter. Med hjälp av denna sekretesspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter bearbetas av LetMeRepair.

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

LetMeRepair Nordic AB, organisationsnummer 556739-8093 (omnämns även såsom "vi", "oss" och "vår"), är ansvarig för bearbetningen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

3. Personuppgifter gällande dig som vi bearbetar

3.1 Personuppgifter som du har gett oss tillgång till eller som vi har samlat in från dig

Du ger oss tillgång till vissa uppgifter om dig när du använder dig av vår service samt när du interagerar med oss på något annat sätt (exempelvis via vår kundtjänst). Du kan även ge oss tillgång till uppgifter på grund av andra orsaker. Exempel på sådan information är:

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Personnummer
 • Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Produktfeedback och kommentarer (inklusive ostrukturerade kommentarer/information, mejl)
 • Betalningsinformation (såsom bankkonto)
 • Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information)
 • Transaktions- och köpinformation (såsom reparationsnummer, serienummer samt vara)

3.2 Personuppgifter som vi har samlat från tredje parter

För att bibehålla goda kundrelationer samlar LetMeRepair Nordic AB regelbundet in personuppgifter från andra platser/andra parter (så kallade tredje parter). Den information vi samlar in från tredje parter är:

 • Adresser från offentliga register för att säkerställa att vi har din rätta adress.
 • Kreditvärdighetsuppgifter från kreditvärderingsinstitut eller banker vid specifika behov.

4. Information gällande cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats för att sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. LetMeRepair Nordic använder sig av cookies för att förbättra din kundupplevelse samt för att tillhandahålla dig med relevant information och relevanta erbjudanden. En cookie berättar även för oss om du har besökt webbplatsen tidigare samt vilka av våra sidor du har besökt.

UI din webbläsare kan du välja ett alternativ som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa denna cookie. Du kan även välja att inte acceptera några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar annorlunda, kan du söka i hjälpmenyn för att finna denna inställning i din webbläsare.

5. Syfte och rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter

5.1 Syfte gällande bearbetning av dina personuppgifter

Vi bearbetar dina personuppgifter för olika syften. LetMeRepair Nordic bearbetar dina personuppgifter för att:

Administrera dina ärenden hos oss, vilket innefattar:

 • Ge dig information gällande dina ärenden, exempelvis orderbekräftelser, statusförfrågningar leveransinformation och så vidare
 • Leverera dina produkter till den adress du anger
 • Administrera ditt köp genom faktura

Förbättra vår kommunikation och tjänster:

 • Hantering av kundtjänstärenden och/eller reklamationer
 • Identifiera trender genom att samla in data för statistiska ändamål

Hantera och administrera dina uppgifter genom att:

 • Se till att våra kundregister uppdateras med aktuell adress

För ytterligare information, se avsnitt 11.

5.2 Rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter

LetMeRepair Nordic baserar sin bearbetning av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. Dessa beskrivs i detta avsnitt samt i mer detalj i avsnitt 11.

 • Vi bearbetar dina personuppgifter för att fullgöra servicen med dig som kund. Baserat på denna rättsliga grund bearbetar vi information såsom dina inköp och hur du interagerar med vår kundservice.
 • I vissa fall kan LetMeRepair Nordic ha en juridisk skyldighet att bearbeta dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis information om ditt köp för uppfylla krav i enlighet med Bokföringslagen och Konsumentköplagen.

Observera: Du är aldrig skyldig att ge oss tillgång till dina personuppgifter, men om du inte ger oss tillgång till dina personuppgifter kommer vi inte att kunna efterleva vårt avtal, service eller efterleva våra åtaganden i förhållande till dig.

6. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan för vissa syften komma att delas med parter som bearbetar personuppgifter å våra vägnar, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi kommer att ge dina personuppgifter till följande:

 • Leverantörer av IT-system gällande utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar åt LetMeRepair Nordic AB.
 • Leverantörer av transport. Dessa företag tar del av dina personliga data för att kunna leverera din produkt till och från reparation
 • Andra företag inom LetMeRepair-koncernen. Eftersom LetMeRepair Nordic är ett internationellt företag kommer vissa av dina personuppgifter att lämnas till företag i LetMeRepair-koncernen verksamma i andra länder

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att bearbeta dina uppgifter inom EU/EES. Dessa uppgifter kan dock i vissa fall överföras till och bearbetas i länder som inte ingår i EU/EES av ett företag inom LetMeRepair-koncernen eller av en annan leverantör eller underleverantör. Då LetMeRepair Nordic är fast besluten att alltid skydda dina uppgifter, kommer LetMeRepair Nordic att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter bearbetas säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar och på samma nivå som det skydd som erbjuds i EU/EES.

8. Under hur lång tid lagras dina personuppgifter?

Vi kommer aldrig att bearbeta dina personuppgifter under en period som är längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning, regelverk, praxis eller statliga beslut. Exempelvis kan uppgifter komma att lagras längre om så krävs i enlighet med Konsumentköplagen eller Bokföringslagen. Personuppgifter lagras och bearbetas i LetMeRepairs IT-system.

För ytterligare information, se avsnitt 11.

9. Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information gällande vilka personuppgifter vi bearbetar rörande dig samt även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter gällande dig ska rättas. Utifrån syftet med bearbetningen har du rätt att se till att ofullständiga personuppgifter blir fullständiga.

Under vissa förhållanden, till exempel om bearbetningen inte längre är nödvändig för de syften som anges eller om du återkallar ditt samtycke, har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära att vi begränsar vår bearbetning av dina personuppgifter.

Du har även, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig, såsom de har tillhandahållits oss, i ett strukturerat, etablerat och maskinläsbart format och kan då överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har när som helst rätt att häva hela eller delar av ditt givna samtycke gällande bearbetning av personuppgifter, vilket börjar gälla samma dag som ditt hävande, såvida ytterligare bearbetning inte krävs i enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att invända mot bearbetning av personuppgifter som syftar till profilering och direktmarknadsföring.

All kommunikation och alla åtgärder som vidtas av LetMeRepair Nordic i förhållande till dina rättigheter tillhandahålls gratis. I fall av uppenbart ogrundade eller orimliga krav, förbehåller LetMeRepair Nordic sig rätten att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla denna information eller vidta den begärda åtgärden, eller att vägra att vidta den begärda åtgärden.

Om du har några klagomål gällande vår bearbetning av dina personuppgifter har du rätt att framföra ett klagomål till den svenska Datainspektionen, www.datainpektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet som övervakar hantering av personuppgifter.

10. Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss angående vår bearbetning av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta LetMeRepair Nordic på r.

11. Sammanställning över de uppgifter vi bearbetar gällande dig, varför och hur länge

VADVEMSYFTERÄTTSLIG GRUNDHUR LÄNGE LAGRAR VI DEM?
Namn ,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress),Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information),Transaktions- och köpinformation (såsom reparationsnummer, serienummer samt vara) i affärssystem, Kunder För att skapa en bra kundrelation, tillhandahålla en bra upplevelse vad gäller våra tjänster samt administrera din service Samtycke Tills dess att du återkallar ditt samtycke eller inaktivitet under en period på 12/24 månader
Namn,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress),Transaktions- och köpinformation (såsom servicenummer samt service),Feedback och kommentarer (inklusive information, mejl samt telefonsamtal) Kunder Tillhandahålla kundsupport, förbättra vår kommunikation, våra tjänster Legitimt intresse: Bearbetningen är nödvändig för att leva upp till vårt och ditt legitima intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Under en period på 36 månader efter köpet/servicen för att hantera eventuella klagomål och garantifrågor
Namn,Personnummer,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress),Transaktions- och köpinformation (såsom reparationsnummer, serienummer samt vara),Betalningsinformation (såsom bankkonto) Kunder Uppfylla avtal, administrera dina köp av service, leverera produkter, hantera kundtjänstfrågor/ reklamationer samt säkerställa en säker identifiering Genomförande av köpeavtal,Juridisk förpliktelse: Konsumentköplagen Tills dess att köpet har slutförts (inklusive leverans och betalning) och under en period på 36 månader därefter för att hantera eventuella klagomål och garantifrågor